Fra visjon til virkelighet med lederutvikling som virkemiddel

Stamina har de siste årene snudd røde tall til grønne. – Vi er ikke lengre usikre på hvor vi skal og alle går i den samme retningen, sier finansdirektør Jostein Blikås. En medvirkende faktor i denne gode trenden er lederprogrammet «Ett Stamina».

Ett Stamina et lederprogram der Angoline Berge Tobias, i samspill med Staminas HR-direktør, har utviklet lederprogrammet «Ett Stamina». Angoline Berge Tobias’ rolle er som regissør og trener og hun står for spesialtilpasning til hvert kull etter den situasjonen som lederne til en hver tid står i. Lederprogrammet består av utvalgte lederverktøy og metoder som er felles for alle kull og dermed alle deltagerne. Spesialtilpasningen handler om de casene som brukes for å lære verktøyene. I denne delen er treneren avgjørende for den effekten som oppnås. For å lykkes med denne tilpasningen, er fortløpende dialog mellom trener og den interne i Stamina som er deres ansvarlige for programmet helt avgjørende.

Stamina-modellen har bestått av å la absolutt alle lederne, også på toppledergruppen, gå programmet som har gått over seks samlinger fordelt på fem kull.

Verdien av et felles språk

Vi tok en prat med finansdirektør, Jostein Blikås, for å høre hvilken effekt lederutvikling har gitt selskapet.

Jostein Blikås. Finansdirektør i Stamina

– Vi har de siste årene vært gjennom en stor omstilling og nå ser vi en markant bedring i resultatutvikling og kulturbygning. Jeg er overbevist om «Ett Stamina» har bidratt til å få tilbake en stolthet og kultur som igjen bidrar til den positive resultatutviklingen. Det er nå mye mindre støy i hverdagen, folk vet hvor vi skal, vi går i samme retning, og vi har sunnere og riktigere arbeidsprosesser. Dette er ekstremt viktig for oss fordi vi selger rådgivning, altså kompetanse, og når når vi da går samme retning så kommer resultatene av seg selv, sier Blikås.

Det brukes altså ikke lenger tid på å snakke om veien egentlig er riktig å gå, alle går nå sammen på den samme veien mot målet. Blikås forteller også om en sammenheng som er kjent som service-profitt-kjeden. Altså at førstelinjeledernes tilfredshet og gode lederskap påvirker rådgiverne som er ute og møter kundene. Gode kundemøter leder til kundetilfredshet som igjen påvirker det bunnlinjen.

– Vil aldri lykkes med planer og strategi, hvis vi ikke lykkes med lederne, konstaterer Blikås.

Den samme plattformen

–  Noe av det viktigste med lederprogrammet har vært å gi lederskapet en felles plattform. Vi har en veldig desentralisert organisasjon med få treffpunkt. Samlingene er en fin mulighet til å møte likesinnede og hver eneste samling har det kommet opp eksempler fra kollegaer om hvordan de har løst ulike oppgaver der jeg tenker at «det var en god tilnærming som jeg må huske på», sier Blikås.

Blikås forteller videre at lederutviklingen har vært med på å utjevne ulikheter i prestasjon. Det at de lærer av hverandre, har gjort at de som presterer mindre godt kan lære av de som presterer bedre.

– Vi merker at regionlederne får høyere selvtillit og ser nytten av at staben er der for dem. Lederne blir noe mer enn en kontrollør, de blir heller en del av en positiv spiral der alle bygger hverandre opp, sier finansdirektøren.

Stamina har 30 avdelingsledere og er tilstede på 50 lokasjoner. Det sier seg selv at lederne ikke har mulighet til å treffes så ofte, men gjennom programmet har lederne kommet tettere hverandre og de får dermed et nettverk som det blir naturlig å holde kontakten med.

Sammensveisede ledere

– Den plattformen vi har fått, består av de prinsipper og verktøy som vi har lært gjennom lederprogrammet. De bedrer kommunikasjon som igjen gjør at vi blir sikrere og det hjelper oss med å håndtere vanskelige situasjoner. Et felles språk gjør det også lettere å følge opp i tillegg til at vi at vi unngår misforståelser. Samtidig er det noe med det å ha gått gjennom et lederprogram og møtt likesinnede. Vi bygger relasjoner og får «med-ledere» som kan kontaktes når det oppstår caser eller hvis det er behov for coaching. Det tar ned terskelen for å bistå hverandre, forklarer Blikås.

– En overordnet del av et lederprogram er å etablere en klar forståelse av mandatets omfang og skape seg en konsistent rolleforståelse, altså en egen lederprofil. Dette er det spesielt nyttig å skape sammen med ledere fra samme organisasjon, supplerer trener, Berge Tobias.

Finansdirektøren trekker flere ganger frem det med felles språk og kommunikasjon som viktig for programmet. Trener, Angoline Berge Tobias, utdyper dette:

– En vesentlig del av lederskapet handler om å kunne påvirke og kommunisere hovedbudskapene som strategien krever slik at alle ressurser brukes til oppgaver som går i retning av målinnfrielse, i kontrast til å bruke energi på oppgaver og relasjoner som ikke tar oss nærmere målsettingen. I dette ligger selvsagt håndtering av relasjoner, prioriteringer, det å kunne variere i lederstil, samt å stimulere til økt kapasitet hos den enkelte medarbeider.

Felles kommunikasjon gir altså lederne påvirkningskraft. De går fra å være kontrollører til å bli meningsbærere i organisasjonen.

Lederutvikling satt i system over tid, øker selskapets verdi

I tillegg til verdien lederprogrammet har hatt for lederne som har deltatt, er det ikke helt uvesentlig å kunne vise utad at Stamina investerer i å bygge opp sine medarbeideres kompetanse.

– Vi eies av Hercules Capital, et private equity-selskap, noe som betyr at vi vet at vi skal ut i en salgsprosess etter hvert. I prospektet som da utarbeides, gir det oss en systemverdi å kunne vise til at vi har investert i lederutvikling og at vi jobber planmessig med utvikling av våre ledere, forklarer Blikås.

– Det å gjennomføre et lederprogram viser at selskapet er et attraktivt sted å jobbe. Dette er fordi de har et system for å utvikle prestasjon, on-boarding, beholde ansatte som gjør at turnover blir lavere. Strukturen i seg selv sier mye om et selskap, og er derfor med på å øke verdien. Fokus på å trene på prestasjon og attraktivt sted å være er det viktigste, avslutter lederutvikleren, Berge Tobias.

0 Shares