Styrer du hjernen eller styrer hjernen deg?

Har du det bra med deg selv? Et vanlig spørsmål kanskje, og vi reagerer ikke så mye når vi hører utsagnet. Men hvis vi studerer det nærmere vil innholdet kunne gi oss en oppdagelse som endrer hele livsanskuelsen. For innebygget i at ”du har det bra med deg selv”, ligger forutsetningen om at du egentlig ikke bare er en person, men to. Du er ”du”, og i tillegg den du skal ha det bra med – ”deg selv”.

Vi kan si at ”du” er den bakenforliggende bevissthet bak ditt alter ego som vi kan kalle ”deg selv”, den du går rundt og tror du er. Noen mennesker sier de vil finne seg selv, og vi forstår at der de er i livet ikke er tilfredsstillende så de må søke etter noe de kaller seg selv, som da er en annen versjon av seg selv enn den de er nå. Den de tror de er studerer sitt ”jeg” på et identitetsnivå og finner resultatet lite tilfredsstillende.

Virkeligheten er en illusjon

Alt vi opplever som virkelighet er en illusjon vi skaper i hodet. Vi kan umiddelbart erkjenne at alle tanker knyttet til fortid eller fremtid må være illusjoner. Det er et innhold vi skaper i vårt eget hode hvor vi enten gjenkaller hendelser og lar de manipulere vår tilstand, eller vi konstruerer en fremtid og lar denne fantasien styre hvordan vi har det nå.

Men hva med akkurat nå? Det er det i det minste virkelig? Nei, dessverre. Det er nok ikke det. Det du opplever nå er en representasjon av hva ditt sanseapparat velger å representere. Det er med andre ord ikke en virkelighet, men en modell av en virkelighet, med andre ord en illusjon.

Fordi vårt sanseapparat som mennesker er kalibrert slik at vi opplever en virkelighet med stor grad av et felles inntrykk, tenker vi at verden er slik vi opplever den. Vi kan avstemme med sidemannen at havet er blått. Men hva om vi representerte blått som rødt? Oppfattelse av farge er lysfotoner oppfanget i øyets retina og via et nervesystem kodet som en spesiell farge. Om vi endret kodingen ville fargen bli endret. Materie har ingen farge, men evne til å absorbere og reflektere lys. Om man teoretisk kunne fjerne ulike spekter av lyset, ville objekter som reflekterte det forsvinne. Fjern lyset og fargen forsvinner også. Vi har allerede teknologi som gjør materielle objekter usynlig.

Vi tolker verden ulikt

Vi antar mange dyr med et annet sanseapparat enn mennesker også opplever verden helt annerledes enn vi mennesker. Vår opplevelse er subjektiv, og det betyr at to mennesker vil fortolke den samme situasjonen med større eller mindre grad av forskjell. ”Jeg fryser, gjør ikke du?” ”Nei, jeg synes det er akkurat passe”. All sansebetoning foregår via hjernen, enten bevisst eller ubevisst, og vår ulike evne til å representere alle inntrykkene skaper et ulikt resultat. Dermed skapes også det vi opplever som nåtid inne i vårt eget hode som en illusjon av omgivelsene vi fortolker. Dersom din fortolkning er vesentlig avvikende fra det andre mennesker fortolker, kan du fort bli ansett som ”sinnssyk.” Men husk for den ”sinnssyke” vil det være motsatt. Vedkommende er ensom i en verden som primært består av gale mennesker med vrangforestillinger.

Folk som driver med trylling, er i stor grad illusjonister. De utnytter, gjennom språk og bevegelser, vårt sanseapparat til å skape resultater som virker helt utrolige eller umulige. Men det som er tilgjengelig for tryllekunstnere er også høyst tilgjengelig for oss andre. For hvis vi hele tiden skaper vår egen illusjon, vil vi også kunne styre den i noen grad, eller i det minste lære noe om hvordan vi gjør det. ”Welcome to the rabbit hole!”

Skap din egen magi

Nevro-Lingvistisk Programmering (NLP) tar utgangspunkt i denne ulike subjektiviteten vi alle går rundt med og lar oss studere den fra ulike ståsteder. Vi forstår at den vi ”ER” og den tilhørende subjektive opplevelsen fortolket gjennom vårt sanseapparat er separat. Og ved at subjektivitet er mulig å manipulere, finnes det mange verktøy eller teknikker tilgjengelig for å gjøre akkurat det.

Du kan på ulike livsområder skape din egen magi.

Du har kanskje erfart at noen ledere er dyktigere på å lede enn andre. Videre er det en sammenheng mellom lederskapet og resultatet, der god ledelse gir fornøyde medarbeidere som igjen gir fornøyde kunder og til slutt gode resultater. Men hva kjennetegner dette lederskapet? Det har vi mange konkrete svar på, men det som ligger i bunn er alltid evnen til å kunne se andre mennesker og hva de primært trenger for å kunne prestere bedre. Det krever en evne til å forstå at andre mennesker ser en verden som er annerledes enn din egen, og at det er den verden de ser som er grunnlaget for hvordan de opererer. Gode ledere har rett og slett en evne til å utvise den fleksibilitet det er å se gjennom sine medarbeideres briller.

Hva har så dette med å styre hjernen og gjøre? Vel, hvis vi som ledere kan forstå våre medarbeidere og hvordan de opererer ved å få en øket tilgang til deres modell av verden, kan vi da også ta over kontrollen over hva vi de tenker? Eller hva vi vil de skal tenke? Kan vi manipulere deres oppfattelse og deres handlinger? Svaret er naturligvis ja. Og nå beveger vi oss inn i et felt der ord som etikk og moral kommer til anvendelse. Har man først lært seg teknikker for å manipulere subjektivitet, så kan man styre både egen og andres hjerne, akkurat som en magiker.

Lederskap innebærer å endre mennesker

Det høres unektelig tvilsomt ut, og mange vil si at dette er på utsiden av hva lederskap handler om og at manipulasjon er uetisk. Jeg ser det heller motsatt.

Det er akkurat dette lederskap handler om.

Lederskap handler om å skape en endring hos mennesker gjennom å påvirke deres verdier, kunnskaper og adferd. Hvis det ikke var poenget, hva er formålet med ledelse da? Det eneste NLP gjør er å skape en bevissthet rundt hva det er som skaper disse endringene, og så påvirke, eller manipulere om du vil, målrettet i stedet for ubevisst. Vi kan si om en leder; ”Hun får meg til å føle meg dyktig.” Vel, hva tror du denne lederen har gjort for å skape en slik følelse? Mange ledere som har suksess anvender disse kunnskapene først på seg selv, og lærer dermed å skille mellom den de ”ER” og sin subjektivitet i form av det de føler, ser, hører, osv. De begynner med å styre sin egen hjerne og trene på å styre sin subjektive oppfattelse. De endrer bevisst sin modell av verden slik at den blir mer optimal.

Typisk vil de da begynne å kunne kontrollere en adferd de før hadde, men som fungerte lite optimalt. De kan skille mellom en følelse og den tilhørende reaksjon og på den måten unngå å bli sint, irritert eller nervøs, når situasjonen primært krever noe annet. Eller de kan etablere tilstander i seg selv som er ressursfulle tilknyttet en konkret situasjon de er i eller ser de kommer i. Og med de samme typer teknikker de praktiserer på seg selv, vil de også kunne påvirke sine omgivelser, sine medarbeidere, sine kunder, sin familie og så videre.

Så tilbake til begynnelsen. Hvem er sjefen over tankene dine? Hvem styrer din modell av verden? Lar du hjernen styre eller tar du kontrollen selv?

Les mer om vår utdannelse til NLP Practitioner, den lærer deg å ta kontrollen over egen hjerne!

0 Shares