Karianne Klaveness Holmen og Sissel Faller

Topplederes vei til suksess

Leading Edge inviterer gjesteskribenter til å dele sin kunnskap og innsikt om lederskap og prestasjonsutvikling. Denne gangen er det to av årets masterstudenter som presenterer funn fra sin masteroppgave. Det gleder oss å kunne dele hva de har kommet frem til!


Av Karianne Klaveness Holmen og Sissel Faller

Engasjement og evne til læring er topplederes vei til suksess. Dette er blant de funn som fremkom når vi gjorde dybdeintervjuer med 6 toppledere i Norge. Intervjuene var en del av NLP-masterstudiet hvor vi gjennomførte en suksessmodelleringsoppgave ovenfor utvalgte eksperter. Oppgaven består i å avdekke adferd og strategiske tilnærminger som gjør at noen blir eksperter og suksessfulle innenfor sitt område.

Vi var nysgjerrige på hva det er som gjør at noen toppledere klarer å få gode resultater, har sterke internkulturer og leder virksomheter som mange ønsker å jobbe i. Våre eksperter ble dermed et utvalg av toppledere fra virksomheter som både opererer i Norge og på et globalt marked. Basert på samtaler med topplederne fant vi 6 egenskaper for suksessfull ledelse:

 

  1. Tydelige visjoner for hva de vil oppnå

Topplederne har klare visjoner for bedriften, de synliggjør hvilken medvirkning hver enkelt medarbeider har for å nå visjonen. De er også bevisst det bidraget de og bedriften har i samfunnet for øvrig.

«Næringslivet og toppledere har et ansvar for samfunnsutviklingen», sier en av topplederne.

  1. Stort engasjement og energi

«Man må aldri miste humøret», sier en av ekspertene i en kommentar. Alle topplederne er ekstremt arbeidsomme og bevisste på å tilføre energi både til medarbeiderne, men også inn i prosjektene. De fyller ikke opp all tiden sin, men passer på å holde av tid til det uforutsette.

  1. Stor grad av selvinnsikt

De omgir seg med mennesker som komplementerer dem, og gjerne de som sier dem imot. De innser at de ikke kan alt og at de er helt avhengig av andre for å lykkes.

  1. Læring og utvikling er vesentlig

«Jeg kan ikke vinne hver gang, men jeg kan alltid lære noe av det jeg gjør», sier en av ekspertene som ble intervjuet. Topplederne lærer av sine medarbeidere og av omverdenen gjennom å dyrke en åpen kultur. «Det er lov å gjøre feil, hvis arbeidet man har gjort er godt», sier en toppleder.

  1. Internkultur er viktig

Topplederne ser på seg selv som rollemodeller. «Toppsjefen er viktig; man snakker som sjefen og man oppfører seg som sjefen». De er tydelige på hvilken kultur de ønsker i bedriften og hvordan de kommuniserer: «Som leder må du være oppmerksom på hva du kommuniserer, men også hva du kommuniserer gjennom andre ting enn språk, som for eksempel gjennom kroppsspråk».

  1. Rekruttering av riktige personer er avgjørende

«Ledelse handler om å skape gjennom andre», sier en av ekspertene. Topplederne ser etter personer som kan mer enn dem selv, fordi det er avgjørende for dem å kunne delegere. Den samme topplederen uttrykker det slik: «Det handler ikke om at det er gode og dårlige mennesker. Mennesker og jobber er som muttere og skruer, og hvis de ikke passer sammen så er det et lederansvar å gjøre noe med det».

En av topplederne brukte en modell for prestasjon som vi tegnet opp (figur 1):

Figur 1: Modell for prestasjon tegnet opp av én av topplederne.

Figuren sier at det går fort å sette mål og å gjennomføre, men det bør ta tid å sørge for evaluering av arbeidet for dermed å få økt innsikt og kunnskap. Uten læring og kontinuerlig kunnskapsutvikling vil ikke virksomheter være suksessfulle over tid. Det er enkelt, men kortsiktig å spare tid ved å hoppe over evaluering og læringsfokus. Å evaluere arbeidet underveis for å trekke ut lærdom er helt nødvendig for å overleve over tid.

Topplederne snakket alle om en helhet som må være på plass for læring. Basert på dette utviklet vi en toppledermodell (figur 2) som viser at det å bruke alle sider av seg selv gir suksess som leder. Det er viktig å ha med seg både armer og ben, samt hode og hjerte i sin ledergjerning for å lykkes. Personlige egenskaper, kunnskap og erfaring, evnen til å visualisere og kommunisere mål og retning må kombineres. Halter en eller flere av elementene så er det fortsatt potensiale for å bli bedre.

FIGUR 2: Suksessmodell for toppledelse

 

 

 

 

Modellen er allmenngyldig og kan brukes blant annet innenfor ledertrening, rekruttering og evaluering av ledere gjennom å analysere hvor godt alle elementene er oppfylt for den enkelte kandidat.

Vi er takknemlige for at topplederne lot oss få innsikt i deres tanker og holdninger. Deres selvinnsikt og evne til alltid å ville forbedre seg er en inspirasjon for alle.

 

Om oss:

Om Sissel Faller:

Utdannet siviløkonom fra Oslo. Solid ledererfaring fra selskap som Mobil Oil, Coca-Cola og Telenor. Spisskompetanse innenfor ledelse, NLP, kommunikasjon og digital kanal- og tjenesteutvikling. Er i dag kommunikasjonsdirektør i Statens vegvesen, er del av etatsledelsen og leder en stab på 35 personer.

Om Karianne Klaveness Holmen:

Bachelor i International Relations fra University of Pennsylvania og utdannet agronom. Styremedlem og medeier i Klaveness Marine. Gårdbruker på Øvre Vilberg gård, Akershus. Driften består av jordbruk, skogsbruk, vindusrestaurering og oppdrett av spranghester.

 

Er du interessert i en lederutdannelse med Leading Edge? Du finner mer informasjon om lederutdannelse nivå 1, her og lederutdannelse nivå 2, her.

0 Shares